Genel Bilgilendirme

  
MEVZUAT
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları (Akran Öğrenme Programı kapsamında çalıştırılacak öğrencilerin iş ve işlemleri de bu usul ve esaslara tabidir)
 
TALEPLERİN ALINIŞI
Birimler, bu kapsamında çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Öğrenci Çalıştırma Talep Formunu (Form 1) doldurarak Eylül ayı sonuna kadar veya ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığına bildirirler. Rektörlük, Birimlerdeki ihtiyac ve öğrenci sayısını dikkate alarak kontenjan ve saat belirlemesi yapabilir.
 
REKTÖR ONAYI
Birimlerin çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği ile çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak SKS Daire Başkanlığınca birimler itibariyle (öğrenci başı azami çalışma saati dahil) belirlenerek Rektörün onayına sunulur ve birimlerede bildirilir.
 
DUYURULAR
Öğrenci çalıştırılması ile ilgili her türlü bilgilendirme SKS Daire Başkanlığınca SKS’nin Web sayfasında mevcuttur. Birimlerimiz ve öğrencilerimizin mağdur olmamaları için ilgili duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.
 
ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasların 6. Maddesinde belirtilmiştir.
 
ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI
Yayınlanan iş ilanlarındaki birimlere, öğrencilerimizce bizzat Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) doldurarak başvurulur.   Üniversitemizde çalıştırılacak öğrenciler; Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Çalıştırılacak  Öğrenci Listesi (Form 3)  doldurularak SKS Daire Başkanlığına bildirilir. SKS Daire Başkanlığınca çalıştırılacak öğrencilerin listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, SKS’nin Web sayfasında ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.

ÖĞRENCİLERİN İŞE BAŞLATILMASI
Öğrenciler, istenilen belgeleri tamamlayarak sözleşme ve sigorta işlemleri için Daire Başkanlığına mürcaaat eder. Sigorta ve sözleşme işlemleri tamamlanan öğrenci Daire Başkanlığınca ilgili birime işe başlatılmak üzere bildirilir. İlgili birim, Sigorta Giriş Bildirgesindeki tarihte öğrenciyi işe başlatır.
 
İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER
*Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15, ayda 60 saattir.Ancak Birimler Rektörlük Makamınca belirlenen ve kendilerine bildirilen aylık azami çalışma saatini aşamaz.
*5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
* Çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret; 166,69 TL’dir. (2024 Yılı ilk altı ayı için)
* Öğrencilere ödemeler, birimlerden aylık olarak gelecek Öğrenci Puantaj Çizelgesine (Form 4)  göre SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.
* Öğrenci puantajlarının en geç her ayın 5'ine (Ör: Ekim Ayı puantajının 05 Kasım'a) kadar gönderilmesi gerekmektedir. Aralık Ayının puantajı ise mali yıl bütçesinin kapanması nedeniyle Aralık ayının 17'sine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 
*Öğrencilerin herhangi bir nedenle işten çıkmaları halinde; öğrencinin çalıştığı birim tarafından SKS Daire Başkanlığına İşten Ayrılan Öğrenci Bildirim (Form 5) formu doldurularak 2 gün içerisinde puantajı ile birlikte bildirilir. İşten ayrılışlar birimlerce zamanında bildirilmediğinde SGK tarafından kesilebilecek idari para cezaları sorumlulara rücu edilir.      
 
İŞ TANIMI VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
*Öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
*Birim yöneticileri gerek gördüğünde öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.