Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

13 Haziran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31154
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
b) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
c) Öğrenci konseyi başkanı: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,
ç) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin denetleme organını,
d) Öğrenci konseyi genel kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul/ konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
e) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul /konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
f) Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,
g) Yükseköğretim Kurumu öğrenci konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi
Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.
Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 7 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.
Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 8 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.
b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.
c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.
ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek.
d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.
g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.
(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.
Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.
b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek.
c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.
ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek.
e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.
f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.
Öğrenci konseyi başkanı
MADDE 11 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.
(2) Konsey başkanının 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.
Öğrenci konseyi başkanının görevleri
MADDE 12 – (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:
a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.
b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.
ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak.
d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.
Öğrenci konseyi genel kurulu
MADDE 13 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.
(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.
Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) 11 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek.
b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek.
c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek.
ç) Öğrenci konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları rektörlüğe iletmek.
d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
Öğrenci konseyi yönetim kurulu
MADDE 15 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.
(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.
c) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.
ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek.
d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek.
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.
g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek.
ğ) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek.
h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Öğrenci konseyi denetleme kurulu
MADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.
Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yükseköğretim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek.
b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Öğrenci Konseyi
Ulusal Öğrenci Konseyi
MADDE 19 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur.
(2) Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilir. Toplantının sekretarya hizmetleri de bu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
(3) Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilir.
(4) Ulusal Öğrenci Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde üye tam sayısının en az dörtte biriyle yeniden toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve açık oylama yapılır.
(5) Ulusal Öğrenci Konseyi, öğrenci konseylerinin ilettiği sorunları tartışır ve çözüm önerilerinde bulunur, ulusal öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirler. Alınan kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarına bildirilir.
Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı ve görevleri
MADDE 20 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrenci konseyi başkanları arasından kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yer alan sırasına göre belirlenir ve bir yıl süreyle görev yapar.
(2) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı; Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarının gündemini belirler ve bu toplantılara başkanlık eder, Ulusal Öğrenci Konseyinin çalışmalarında koordinasyonu sağlar, alınan kararların bildirimini yapar ve uygulanmasını izler, Ulusal Öğrenci Konseyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder, görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısında sunar.
(3) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine katılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi
MADDE 21 – (1) Öğrenci konseyine, bu Yönetmelikte yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili yükseköğretim kurumu tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.
Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesi
MADDE 22 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.
Seçim usulü
MADDE 23 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin usul ve esaslar senatolar tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.