Kısmi Zamanlı Öğrenci/Akran Öğrenme Programı

GENEL BİLGİLENDİRME
  
MEVZUAT
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları (Akran Öğrenme Programı kapsamında çalıştırılacak öğrencilerin iş ve işlemleri de bu usul ve esaslara tabidir)
 
TALEPLERİN ALINIŞI
Birimler, bu kapsamında çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Öğrenci Çalıştırma Talep Formunu (Form 1) doldurarak Eylül ayı sonuna kadar veya ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığına bildirirler. Rektörlük, Birimlerdeki ihtiyac ve öğrenci sayısını dikkate alarak kontenjan ve saat belirlemesi yapabilir.
 
REKTÖR ONAYI
Birimlerin çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği ile çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak SKS Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.
 
DUYURULAR
Öğrenci çalıştırılması ile ilgili her türlü bilgilendirme SKS Daire Başkanlığınca SKS’nin Web sayfasında mevcuttur. Birimlerimiz ve öğrencilerimizin mağdur olmamaları için ilgili duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.

 
ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasların 6. Maddesinde belirtilmiştir.
 
ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI
Yayınlanan iş ilanlarındaki birimlere, öğrencilerimizce bizzat Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) doldurarak başvurulur.   Üniversitemizde çalıştırılacak öğrenciler; Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Çalıştırılacak  Öğrenci Listesi (Form 3)  doldurularak SKS Daire Başkanlığına bildirilir. SKS Daire Başkanlığınca çalıştırılacak öğrencilerin listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, SKS’nin Web sayfasında ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.
 
İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER
*Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15, ayda 60 saattir.
*5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
* Çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret; 28,91 TL’dir. (2021 Yılı)
* Öğrencilere ödemeler, birimlerden aylık olarak gelecek Öğrenci Puantaj Çizelgesine (Form 4)  göre SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.
*Öğrencilerin herhangi bir nedenle işten çıkmaları halinde; öğrencinin çalıştığı birim tarafından SKS Daire Başkanlığına İşten Ayrılan Öğrenci Bildirim (Form 5) formu doldurularak 2 gün içerisinde bildirilir. İşten ayrılışlar birimlerce zamanında bildirilmediğinde SGK tarafından kesilebilecek idari para cezaları sorumlulara rücu edilir.      
 
İŞ TANIMI VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
*Öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
*Birim yöneticileri gerek gördüğünde öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.