Yemek Bursu Yönergesi

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler ile Yönerge kapsamında belirlenen öğrencilerin öğle ve/veya akşam yemeği ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-  (1) Bu Yönerge Türk-Alman Üniversitesinde hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri kapsar.
            Dayanak
 MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
            MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen:
a) Birim: Fakülte, Enstitü, Yabancı Diller Yüksekokulu veya Daire Başkanlığını,
b) Birim Yöneticisi: Birimlerin üst yöneticisini,
c) Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
ç) Komisyon: Birim başvurularının değerlendirilmesi için birim yöneticisi tarafından seçilen ve biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu,
d) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yemek Bursu Verilmesi, Başvuru Şekli ve Zamanı, Başvuruların Değerlendirilmesi, Yemek Bursu Alamayacak Öğrenciler, Yemek Bursu Verilme Şekli ve Süresi ve Burstan Yararlanma Şekli       
Yemek Bursu Verilmesi
MADDE 5- (1) Her akademik yıl, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar, elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, ücretsiz yemek bursuna ilişkin kontenjanlar, Daire Başkanlığının teklifi Rektör’ün oluru ile tespit edilir.  Belirlenen kontenjanlar dâhilinde hangi öğrencilere yemek bursu verileceği,  birimlerin teklifi ve Daire Başkanlığının önerisi üzerine Rektörün oluru ile kesinlik kazanır.



Başvuru şekli ve zamanı
MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve süresi Daire Başkanlığı tarafından ilgili akademik yıl için ilan edilen takvime göre web sitesinde yayımlanır.
            (2) Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin,  Daire Başkanlığı web sitesinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak, belirlenen sürede, istenen belgelerle birlikte birimlere başvurur.
            (3) Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrencilerden yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
Başvuruların değerlendirilmesi
            MADDE 7- (1) Her birim yöneticisi, birim içinden üç öğretim elamanı seçerek “başvuru değerlendirme komisyonu” oluşturur.  Komisyon üyelerinden biri başkan olarak atanır. Başvuru formları Komisyon tarafından, bu Yönerge ekindeki Öğrenci Yemek Bursu Değerlendirme Formunda gösterilen kriterler üzerinden değerlendirilir. Komisyon değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra sonuçları ilgili birime gönderir.
            (2) Birimler tarafından oluşturulan listeler daha önce belirlenen süre içerisinde Daire Başkanlığına bildirilir.
            (3) Belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve Rektör’ün oluru ile onaylanan sonuçlar, başvuru yapan öğrencilere tebliğ edilir. Tebligatlar, öğrencilerin Üniversite elektronik posta adreslerine ve birbirinden bağımsız elektronik postalar ile veya öğrenci bilgi sistemi, kampüs kart gibi uygulamalar üzerinden veya kişisel verilerin korunmasına uygun şekilde Daire Başkanlığının web sayfasından yayınlanabilir. Öğrencilerin burs başvurularının olumlu veya olumsuz sonuçlandığına ilişkin bilgi, ilgili öğrenci dışındaki kişilere hiçbir surette açıklanmaz.   
Yemek bursu alamayacak öğrenciler
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilere yemek bursu verilmez:
  1. Yetim maaşı ve nafaka dışında gelire sahip olan veya asgari ücretle sürekli bir işte çalışan öğrencilere,
  2. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,
  3. Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,
  4. Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere.
Yemek bursu verilme şekli ve süresi
MADDE 9- (1) Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursuna hak kazanan öğrenciler, her bir öğün için günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilirler.
             (2) Yemekhanenin kapalı olduğu resmi ve idari tatil günlerinde yemek bursundan faydalanılamaz.
             (3) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek bursu da sona erer.
             (4) Yemek bursu aldığı süre içinde disiplin cezası alan (uyarı cezası hariç) öğrencilerin bursları kesilir.
             (5) Yemek bursu başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğu sonradan tespit edilen öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu öğrencilerden yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
              (6) Yemek bursu verilme şekil ve süreleri Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

Burstan yararlanma şekli  
MADDE 10- (1) Öğrenci kartlarına yemek bursu tanımlanması işlemleri Daire Başkanlığınca yerine getirilir. Tanımlama işleminin tamamlanmasından sonra bursiyer öğrenciler, Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden bu yönerge hükümlerine göre ücretsiz yararlanabilir.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Diğer Hükümler, Hükmü Bulunmayan Haller, Yürütme
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarih itibarıyla ile yürürlüğe girer.
Diğer hükümler
MADDE 12- (1) Rektör Kararı ile yemek bursu verilmesi işlemlerinin tümü Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilebilir.
(2) Burs işlemlerinin tamamı veya bir kısmı alt yapı uygun olduğu takdirde öğrenci bilgi sistemi veya benzeri bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılabilir.
Hükmü bulunmayan haller
MADDE 13-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato Kararları ve/veya Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ek-1- Öğrenci Yemek Bursu Değerlendirme Formu