Öğrenci Konseyi Yönergesi

SENATO KARAR TARİHİ:16.09.2020,  SENATO KARAR SAYISI:2020/93

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Öğrenci Konseyi organları ve öğrenci temsilciliklerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Yönerge; Türk-Alman Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyi, Öğrenci Konseyi organları ve öğrenci temsilciliklerinin seçimleri ile seçim kurullarının oluşturulması, görev ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan,  13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin Seçim Usulü başlıklı 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm/program öğrenci temsilcisi: Türk-Alman Üniversitesi’nin; fakültelerindeki her bir bölüm/program öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
b) Fakülte öğrenci temsilcisi: Türk-Alman Üniversitesi’nin; fakültelerindeki bölüm/program öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
c) Öğrenci Konseyi: Türk-Alman Üniversitesi’ndeki öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
ç) Öğrenci Konseyi başkanı: Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi yönetim kurulunun başkanını,
d) Öğrenci Konseyi başkan yardımcısı: Türk-Alman Üniversitesi’ndeki Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi yönetim kurulunun başkan yardımcısını,
e) Öğrenci Konseyi denetleme kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
f) Öğrenci Konseyi genel kurulu: Türk-Alman Üniversitesi’ndeki fakülte öğrenci temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
g) Öğrenci Konseyi yönetim kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
ğ) Rektörlük: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Yönetmelik: Dayanak başlıklı 3 üncü maddedeki mezkur yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Seçimlere İlişkin Genel Esaslar ve Seçim Kurulları
Seçimlere İlişkin Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Türk-Alman Üniversitesi’nde fakülte/bölüm/program öğrenci temsilcisi, Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Rektörlükçe belirlenecek takvime göre Aralık ayına kadar ilgili fakülteler ve/veya seçim kurullarınca yönetmelik ve bu Yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir ve sonuçlar Rektörlüğe bildirilir.
(2) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde ve/veya organların oluşturulması için yapılacak seçimlerde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş ve/veya organ oluşturulmamış olur.
(3) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakültelerin dekanlıklarına adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.
(4) Seçimlere katılacak öğrenci temsilcisi adaylarında yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki nitelikler aranır.  Çift anadal program öğrencileri sadece esas kayıtlı oldukları bölüm/programın öğrenci temsilciliklerine aday olarak başvurabilirler ve sadece esas kayıtlı oldukları bölüm/program öğrenci temsilciliği seçimlerinde oy kullanabilirler.
(5) Fakülte/bölüm/program öğrenci temsilcisi, kendi aralarından seçime katılanların çoğunluğuyla seçilir. Oyların eşitliği durumunda sadece en yüksek eşit oyu alan adayların katılımıyla ikinci tur seçim yapılır. İkinci tur seçimde de eşitlik bozulmazsa genel not ortalaması daha yüksek olan aday seçilmiş sayılır. Genel not ortalamasına göre temsilci seçilecek olursa bu durum öğrenci temsilci adaylarına bildirilir. Bu şekilde yapılan seçime itiraz edilmesi halinde, yazılı rızaları alınarak temsilci adaylarının not ortalamaları itiraz eden kişiyle paylaşılır.  Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır.
(6) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. 1. Tur seçimde yönetim kurulunda başkan yardımcısı dâhil sekiz, denetleme kurulunda başkan dâhil beş üye seçilemez ise eksik kalanlar için ikinci tur seçim yapılır ve bu turda seçilenlerle yönetim ve denetleme kurulu oluşturulur. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır.
(7) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim faaliyetlerini yürütebilirler. 
(8) Adaylar kendilerini tanıtmak için bireysel kampanya etkinlikleri yürütebilir. Adayların, kampüs içinde veya dışında yapacağı ya da elektronik ortamda yürüteceği tüm kampanya çalışmaları vb. için Rektörlük önceden Seçim Kurulu’ndan yazılı izin alınması şartını getirebilir. Kampanya sırasında adayların ve destekçilerinin uymaları gereken kurallar, ilgili seçim kurulu tarafından belirlenerek duyurulabilir.
(9) Seçimlerde kullanılacak belge ve tutanaklar ile bunlarda yer alacak bilgiler Dekanlıklarca ve/veya Seçim Kurullarınca belirlenir.
Seçim Kurullarının Oluşturulması
MADDE 6 – (1) Seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca düzenlenir ve yürütülür.
(2) Fakülte/Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek öğretim üyesinin başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur.
(3) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçim Kurulu: Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişi, Genel Sekreter veya Yardımcısı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Daire Başkanı veya Şube Müdüründen olmak üzere üç kişiden oluşur.
Fakülte/Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurullarının Görevleri ve Çalışma Esasları
MADDE 7- (1)Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,  gerekli tedbirleri ve kararları almak,
(2) 
Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
(3) Dekanlıkça kurula iletilen öğrenci temsilcisi adaylarının,  adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,
(4) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,
(5) Sandık kurullarını, Dekanlığın oluru ile tespit etmek ve görevlendirmek,
(6) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,
(7) Seçimlere yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,
(8) Öğrenci temsilci seçimlerine ilişkin sonuçları tutanakla Dekanlığa bildirmek.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Seçim Kurulunun Görevleri ve Çalışma Esasları
MADDE 8- (1) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,  gerekli tedbirleri ve kararları almak,
(2) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,
(3) Oy sandığının yerini belirlemek ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,
(4) Seçimlere yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,
(5) Seçim sonuçlarını tutanakla Rektörlüğe bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli Hükümler
MADDE 9 –  (1) Seçimlere ilişkin, Fakültelerin ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfalarından yapılacak duyurular tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(2) Seçimlerin tamamı veya bir kısmı alt yapı uygun olduğu takdirde öğrenci bilgi sistemi veya benzeri bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılabilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 10 – (1) 09.12.2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimleri ve Öğrenci Konseyi Seçim Kurullarının Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge Türk-Alman Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.