Öğrenci Kulüpleri Yönergesi


T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

SENATO KARAR TARİHİ:30.05.2014 SENATO KARAR SAYISI:2014/26
DEĞİŞİKLİK: SENATO KARAR TARİHİ:06.05.2015 SENATO KARAR SAYISI:2015/17
DEĞİŞİKLİK: SENATO KARAR TARİHİ:17.10.2019 SENATO KARAR SAYISI:2019/91
DEĞİŞİKLİK: SENATO KARAR TARİHİ:30.06.2021 SENATO KARAR SAYISI:2021/57
DEĞİŞİKLİK: SENATO KARAR TARİHİ:27.03.2024 SENATO KARAR SAYISI:2024/15

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal niteliklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla etkinlik düzenleyecek ve faaliyet yürütecek öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: (TAÜ)Türk-Alman Üniversitesini,
b) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
c) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
ç) Birim Yürütme Kurulu: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birim Yürütme Kurulunu,
d) SKS Başkanı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını
e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,
f) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,
g) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,
ğ) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,
h) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,
ı) Denetleme Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetleme Kurulunu,
i) (Değişik 17.10.2019, 2019/91 Senato Kararı) Kulüp Danışman Yardımcısı: Öğrenci kulübünün işleyişi hususunda kulüp danışmanına ve Birim Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olan Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanını,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Birim Yürütme Kurulu, Kulüplerin Kuruluşu, Faaliyetleri,
Kulüp Üyeliği ve Kulüp Tüzüğü

Birim Yürütme Kurulu
MADDE 5 – (1) Birim Yürütme Kurulu beş kişiden oluşur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Öğrenci Konseyi Başkanı kurulun doğal üyesidir. Diğer üyeler ve Başkan, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Öğretim üyelerinin görev süresi üç yıl olup tekrar görevlendirilebilir.
(2) Birim Yürütme Kurulu, Başkan’ın çağrısı ile salt çoğunlukla, ayda en az bir defa toplanır. Başkan’ın izinli olduğu süre içerisinde Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı Yürütme Kuruluna Başkanlık eder. Yürütme Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır.
(3) Birim Yürütme Kurulu öğrencilerin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklere yönelik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak yönetim ve çalışma esaslarını belirler ve bunların gerektiği şekilde uygulanmasını denetler ve gerekli kararları alır.
(4) Öğrenci Kulübü kurulması ile ilgili olarak başkanlığa gelen müracaatları inceler ve karara bağlar. Faaliyet göstermeyen kulüplerin faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesine veya kulübün kapatılmasına karar verir. Bu yönergede belirtilen diğer görevleri ve Rektörlük Makamınca kulüplere yönelik tevdi edilen görevleri yapar.

Kulüplerin Kuruluşu
MADDE 6 – (1) Öğrenci kulüpleri, TAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönerge esaslarına göre kurulur ve faaliyetlerini adı geçen Yönerge hükümlerine göre yürütür.
(2) Öğrenci kulüplerinin kuruluşu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) Kulüp, TAÜ'de lisans eğitimi gören kayıtlı en az on beş kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.
b) Üniversite eğitimi boyunca iki ya da daha fazla yıl kaybetmiş ve disiplin cezası almış öğrenciler, kurucu üye olamaz.
c) Kurucu öğrenci üyeler SKS ile ön görüşme yaparak kulübün genel amaç, faaliyet alanlarını açık ve ayrıntılı bir biçimde belirterek bir kulüp tüzüğü hazırlarlar.
ç) Hazırladıkları kulüp tüzüğü taslağını, danışman olarak seçtikleri Üniversite öğretim üyelerinden birinin onayına sunarlar.
d) Kulüplerden, mesleki ve bilimsel kulüpler hazırladıkları kulüp tüzüğü taslağını, ilgili fakültenin yönetim kurulunun onayına sunarlar.
e) Kulüpler, onaylanan kulüp tüzüklerini, kurucu öğrencilerin imzaları ve iletişim bilgileri, danışman öğretim üyesinin kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair bir dilekçeyle SKS’nin görüşüne sunar.
f) Birim yürütme kurulu, kulüp başvurusunu ve SKS’nin görüşünü inceleyerek en geç bir ay içerisinde karara bağlar.
g) (Değişik 06.05.2015, 2015/17 Senato Kararı) Kurucu üyeler, birim yürütme kurulunun olumlu kararını takiben 1 ay içerisinde genel kurul toplantısı yaparak kulüp organlarını oluştururlar. Aksi takdirde kulüp başvurusu hiç yapılmamış sayılır.
(4) Her akademik yılsonunda genel kurullarını yapmayan ve yönetim kurulunu oluşturmayan, hazırlanan tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarında çalışma yapmayan kulüpler birim yürütme kurulu kararıyla kapatılır. Kapatma kararına karşı 30 gün içinde Rektörlük makamına itiraz edilebilir, itiraz sonucu verilecek karar kesindir.

Kulüp faaliyetleri
MADDE 7 – (1) Kulüp faaliyetleri şunlardır:
a) Kulüpler 1’inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde hazırlanan tüzüklerinde tanımlanan çalışma alanlarında faaliyette bulunurlar. Kulüplerin her biri ayrı ayrı faaliyet gösterir. Ayrıca faaliyet alanlarına giren özel çalışma ve farklı faaliyet grupları oluşturabilirler.
b) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen faaliyet amaçları dışında diğer kulüplerin faaliyet alanlarına girecek şekilde etkinlik yapamazlar. Üniversite öğretim ortamına zarar verecek ve akademik yaşamın akışını kesintiye uğratacak faaliyette bulunamazlar. Kulüpler her türlü faaliyetlerinde, Üniversitenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun davranmayı kabul ederler.
c) Yasa, tüzük, yönetmelik ve bu yönergede aksi öngörülmedikçe, kulüp faaliyetlerinin gerçekleşmesi için danışman ve birim yürütme kurulunun yazılı onayı yeterlidir.
ç) Kulüpler, etkinliklerini Üniversite etkinlik gerçekleştirme ve mekân kullanım esaslarına uygun olarak yapmak için ilgili birimlerden onay alırlar.
d) Kulüpler, mesleki kariyer bilinci oluşturmak ve Üniversiteyi iş dünyasına tanıtmak amacını taşıyan tüm faaliyetleri için Rektörlük Makamından onay alırlar.
e) Kulüpler, tutulması zorunlu defter ve belgeleri birim yürütme kurulu talebi üzerine en geç 15 gün içinde ibraz ederler.
f) Kulüpler, kulüp faaliyetlerini ve üye listelerini duyuracakları “tau.edu.tr” uzantılı web sitesi kurabilirler.
g) Kulüpler, yapacakları her türlü etkinlikte ve dağıtacakları yazılı materyal ve görsel araç gereçlerde sırasıyla Üniversite, SKS ve kulüp simgelerini koyarlar.

Kulüp üyeliği
MADDE 8 – (1) Kulüp üyesi olabilme şartları şunlardır:
a) TAU’da eğitim görmek,
b) Kulüp tüzüğünü kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurmak
(2) Öğrenci, yönetim kurulu kararıyla asil üyeliğe kabul edilir. Üyeliğe kabul konusunda yönetim kurulu yetkili olup somut bir nedene bağlı olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir. Yönetim kurulu kararı ile kulüp üyeliği reddedilen öğrenci, kararın düzeltilmesi ile ilgili olarak 15 gün içinde birim yürütme kuruluna başvuru hakkına sahiptir.
(3) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla yönetim kurulunda yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar kulüp yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.
(4) Yönetim Kurulu kulübün amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe gösterilerek üyelikten çıkarabilir. Karar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır; kulüp danışmanı ve ardından Birim Yürütme Kurulu onayı ile kesinleşir.
(5) Mezun olan ya da üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin kulüp üyelikleri sona erer.

Kulüp tüzüğü
MADDE 9 – (1) Kulüp tüzüğünde; Kulübün ismi, adresi, faaliyet kapsamı, amaçları, üyelik koşulları ve kulüp organları açık şekilde belirtilir.
(2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi, genel kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya yönetim kurulu tarafından teklif edilir. Teklif, genel kurulun üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Birim Yürütme Kurulu onayına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Organları ve Görevleri

Kulüp organları
MADDE 10 – (1) Kulübün organları şunlardır:
a) Kulüp başkanı,
b) Kulüp danışmanı,
c) Kulüp genel kurulu,
ç) Kulüp yönetim kurulu,
d) Kulüp denetleme kurulu.

Kulüp başkanı ve görevleri
MADDE 11 – (1) Kulüp Başkanı, yönetim kurulu tarafından seçilir.
(2) Kulüp başkanının görevi şunlardır.
a) Kulüp yönetim kuruluna başkanlık etmek,
b) Genel kurul kararlarını danışman ve SKS’ye bildirmek.

Kulüp danışmanı ve görevleri
MADDE 12 – (1) Kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya yönetim kurulu kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini (Değişik ibare: 30.06.2021, 2021/57 Senato Kararı)  veya doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış doktor akademik unvanına sahip araştırma görevlileri arasından birini danışman olarak seçer. Kulübe danışmanlık yapmayı kabul eden Üniversite öğretim üyesi, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir. Birim Yürütme Kurulu, Üniversitenin öğretim üyesinin göndermiş olduğu kulübe danışmanlık yapmayı kabul ettiğini belirten onay yazısı doğrultusunda, ilgili öğretim üyesinin kulübe danışman olarak atanması için karar verir.
(2) Öğretim üyeleri birden fazla kulübe danışman olabilir.(Değişik ibare: 27.03.2024, 2024/15 Senato Kararı)
(3) Kulübün yapacağı faaliyetlerle ilgili danışman yazılı olarak bilgilendirilir. Danışmanın bilgilendirmediği kulüp faaliyet talepleri SKS’ce dikkate alınmaz. Danışman kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Bu durumda yönetim kurulu, danışmanın talepleri doğrultusunda kulüp taleplerini yeniden gözden geçirmek zorundadır.
(4) Danışman gerekli gördüğü hallerde genel kurula katılabilir.
(5) Genel kurul üyelerinin 2/3’ünün talebiyle, danışman öğretim üyesinin, danışmanlık görevine son verilmesi talep edilebilir, bu durumda kulüp başkanı genel kurul üyeleri tarafından onaylanmış gerekçeli karar ve genel kurul üyelerinin imzalarını içeren bir belge ile doğrudan SKS’ye başvurabilir. Danışman öğretim üyesinin danışmanlığı birim yürütme kurulunca verilen gerekçeli karar doğrultusunda devam eder veya sona erer.
(6) Danışman öğretim üyeleri, gerekçe bildirerek, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile danışmanlık görevinden ayrılabilir. Fakat yeni danışman atanana dek görevini sürdürür.  

Genel kurul ve görevleri
MADDE 13 – (1) Genel kurul; öğrenci kulübünün aktif üyelerinden oluşur.
(2) En az yılda bir kez, akademik yılsonunda toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, üyelere, danışmana ve SKS’ye en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilir.
(3) Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
(4) Toplantıya katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar. Çoğunluğun tutanakla saptanması zorunludur.
(5) Genel kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin görüşülmesini istediği konular oylama sonucu gündeme alınır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
(6) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Yönetim kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini ve denetleme kurulunun asil ile yedek üyelerini her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçmek,
b) Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu ve denetleme kurulunun raporunu görüşerek onaylamak. Onaylanmayan faaliyetler konusunda Birim Yürütme Kuruluna gerekçeli bir yazı ile başvurmak.
c) Gelecek akademik yıla ait faaliyet planını ve çalışma ilkelerini belirlemek,
ç) Tüzük değişikliklerini incelemek.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, genel kurul üyeleri arasından seçilen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üniversite eğitimi boyunca iki ya da daha fazla yıl kaybetmiş ve disiplin cezası almış öğrenciler, yönetim kurulu üyesi olamaz. Her dönem en az bir defa toplanır. Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya sona erme sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine sıradaki yedek üye geçer. Yönetim kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu yeter sayısının altına düşer ise olağanüstü genel kurul yapılarak yönetim kurulu seçimleri yapılır.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul seçimlerini takiben yapılacak olan ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan, başkan yardımcısı ve sayman seçer. Seçilen başkan, başkan yardımcısı ve sayman, danışman ve SKS’ye bir tutanakla bildirilir.
(3) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün yönetim kurulunda yer alabilir ancak başka kulüplerden yalnızca birinin denetleme kurulu üyesi olabilir.
(4) Toplantılara kulüp başkanı, katılamaması durumunda başkan yardımcısı başkanlık yapar.
(5) Yönetim Kurulu, akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu sunmak zorundadır. Yönetim kurulu bu Yönergede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde Birim Yürütme Kurulu tarafından görevinden alınır.
(6) Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları her toplantı ile ilgili olarak bir tutanak düzenlerler ve imzalarlar. Kulüp karar defterini SKS tarafından istendiği takdirde ibraz ederler.
(7) Yönetim Kurulu, kulübün gelirlerinden, giderlerinden, malzemelerinden ve demirbaş eşyalarından SKS’ye karşı sorumludur.
(8) Yönetim Kurulu, çalıştırıcı, yedek üye veya fahri üye konumundaki kişileri yönetim kurulu toplantısına davet edebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.
(9) Yönetim Kurulu, Kulüp üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun imzalarını içeren bir tutanakla görevden alınabilir.
(10)Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
(11) Yasa, tüzük, yönetmelik ve bu yönergede aksi öngörülmedikçe, kulübün Üniversite içindeki ve dışındaki faaliyetlerinin gerçekleşmesi için Yönetim kurulunun, kulüp danışmanı ve Birim Yürütme Kurulu’ndan yazılı onay alması yeterlidir. Kulüp danışmanı Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Ancak oy kullanamaz.

Denetleme kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu; Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan kulüp üyeleri arasından seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Kendi arasından bir üyeyi başkan seçerler. Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz iki kez denetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin denetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya sona erme sonucunda boşalan denetim kurulu üyeliğine sıradaki yedek üye geçer. Denetim kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Denetim kurulu üye sayısı, kurul yeter sayısının altına düşer ise olağanüstü genel kurul yapılarak denetim kurulu seçimleri yapılır.
(2) Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün gelirlerini ve giderlerini, tutulması zorunlu defterlerini kontrol ederek, demirbaş eşyanın durumunu incelemek,
b) Yönetim kurulunun çalışmalarını denetleyerek, genel kurula ve SKS’ye sunmak üzere bir rapor hazırlamak.
(3) Denetleme Kurulu, başkanının çağrısı üzerine toplanır. Denetleme kurulunda boşalan asil üyeliklere sıradaki yedek üye getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelirler, Giderler, Denetim ve Tutulması Zorunlu Defterler

Gelirler
MADDE 16 – (1) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilmiş olan etkinlikleri gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunabilirler. Öğrenci kulüpleri kendi adlarına gelir elde edemez.
a) Kulüplerin gelirleri şunlardır:
1) Her türlü bağış ve yardımlar,
2) Gelir getirici faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
(2) Toplanacak her türlü gelirin belgelendirilmesi zorunludur.
(3) Her türlü bağış ve yardımlar ve kulüp faaliyetleri ve etkinliklerden elde edilecek gelirler, Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdinde açılan bütçe hesabına yatırılır. Bu gelirler ilgili kulübün gerçekleştireceği etkinlikleri karşılamak üzere SKS bütçesine ödenek kaydedilir ve mevzuat hükümlerine göre harcanır. Kulüp gelirleri hiçbir şekilde özel hesaba yatırılmaz.
(4) Kulüp faaliyetleri ve etkinliklerden elde edilecek gelirlerin toplanmasında muhasebe yetkilisi, mutemet tayin edilebilir.
(5) Alanına dair gerçekleştireceği etkinlik ile Üniversiteyi temsil edecek olan kulüplere bütçe imkânları çerçevesinde ve denge gözetilerek destek verilebilir.
(6) Gerektiğinde gelir-gider belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.
(7) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ve kulüp danışmanın onayı ile kulübe ayni destekte bulunabilirler.

Giderler
MADDE 17 – (1) Öğrenci kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan harcamalar, kulübün elde ettiği gelir ile denk düşmek şartıyla yapılır. Kulübün yapacağı tüm harcamaların belgelenmesi zorunludur. Tüm harcamalar gelir ve gider durumuna göre kulüp adına, kulüp saymanı tarafından takip edilir.
(2) Yapılacak her türlü harcamalar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği esasları dâhilinde belgelendirilir.
(3) Faaliyetler için yapılacak harcamalara yönelik talepler Birim Yürütme Kurulu tarafından koordine edilerek SKS tarafından gerçekleştirilir.
(4) Yapılacak harcamalar için talep edilecek avanslar Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ön Ödeme Esas ve Usulleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(5) Faaliyetlerin gerektirdiği tüm demirbaş alımları kulüp demirbaş defterine kaydedilir ve her bir demirbaş için taşınır işlem fişi düzenlenerek, Üniversite envanterine kaydı sağlanır.

Tutulması zorunlu defterler
MADDE 18 – (1) Tutulması zorunlu defterler şunlardır:
a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen - giden evrak defteri,
c) Karar defteri,
ç) Demirbaş kayıt defteri,

Kulüplerin denetimi
MADDE 19 – (1) Kulüp etkinliklerinin dondurulması ve kapatılması;
a) Birim Yürütme Kurulu, bir yıl içinde herhangi bir etkinlikte bulunmayan, amacı dışında etkinlikte bulunduğu SKS tarafından tespit edilen, genel kurulunu belirtilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on beş üyenin altına düşen, yıllık etkinlik raporlarını belirlenen tarihte SKS'ye sunmayan kulüplerin faaliyetlerini dondurur ve SKS tarafından verilen makul sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüpleri kapatır.
b) Bu Yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında SKS, birim yürütme kurulunun onayı ile uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma ve kapatma seçenekleri dâhil olmak üzere ihlalin ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alarak yaptırımlar uygular. Bu yaptırmaların yanı sıra bu Yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüp organları üyeleri hakkında, Birim Yürütme Kurulu önerisi ve Rektörün de onaylaması halinde, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
c) Kapatılan kulüpler aynı ad altında 1 yıl süresince tekrar açılamaz. Eğer kulüp aynı ad altında tekrar açılmak isteniyorsa, kapatılan kulübün yönetim kurulunun görev almaması şartıyla izin verilebilir. Kapatılan kulübün tüm defter, belge ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kulüp Danışman Yardımcısı
EK MADDE 1 – (Ek:17.10.2019, 2019/91 Senato Kararı) (1)Öğrenci kulüp danışmanları; raporlu, izinli, görevli vb. olduğu durumlarda kulüp tüzüğünde ve bu yönergede kulüp danışmanına atfedilen görevleri yapmak üzere Üniversitemiz öğretim elemanları arasından kendisine bir kulüp danışman yardımcısı seçebilir. Kulüp danışman yardımcısının kulübe danışman yardımcılığı yapmayı kabul ettiğini belirten onay yazısını kulüp başkanı aracılığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Kulüp danışman yardımcısı, danışmanın yerine imza attığında danışmanın raporlu, izinli, görevli vb. olduğu durumu gösterir belgeyi sunması gereklidir. Kulüp danışman yardımcısı Birim Yürütme Kurul onayı ile göreve başlar. Öğretim elemanları sadece bir kulübe danışman yardımcısı olabilir. Kulüp danışmanı, danışmanlıktan ayrıldığında kulüp danışman yardımcısının da görevi sona erer. Kulüp danışman yardımcısı, gerekçe bildirerek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına vereceği bir dilekçe ile danışman yardımcılığı görevinden ayrılabilir. Kulüp danışman yardımcısı en fazla altı aya kadar danışmanın yerine bakabilir. Altı ayı aşan durumlarda kulüp yönetim kurulu tarafından yeni danışman seçilmesi gerekir.

EK MADDE 2 – (Ek:30.06.2021, 2021/57 Senato Kararı) – (1) Bu yönergede öğretim üyesi kulüp danışmanına yapılan atıflar aynı zamanda doktor akademik unvanına sahip araştırma görevlisi kulüp danışmanına yapılmış sayılır. 
 

Değiştiren Senato Kararının Numarası Değişen veya eklenen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
2015/17 6 ıncı maddenin (2) fıkrasının (g) numaralı bendi değişti 06.05.2015
2019/91 4 üncü maddenin (1) fıkrasına (i) numaralı bendi ve Ek Madde 1 eklendi 17.10.2019
2021/57 12 inci maddenin (1) fıkrasına “bir öğretim üyesini” ibaresinden sonra gelmek üzere veya doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış doktor akademik unvanına sahip araştırma görevlileri arasından birini” ibaresi ve Ek Madde 2 eklenmiştir. 30.06.2021
2024/15 12 inci maddenin (2) fıkrasında yer alan “sadece bir” ibaresi “birden fazla” olarak değişti. 27.03.2024