KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

MEVZUAT
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esaslar (SKS Daire Başkanlığı internet sitesi Mevzuat Bölümünden ulaşabilirsiniz)
 
TALEPLERİN ALINIŞI
Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formunu (Form 1) doldurarak Eylül ayı sonuna kadar veya ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığına bildirirler.
 
REKTÖR ONAYI
Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak SKS Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.
 
DUYURULAR
Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması ile ilgili her türlü duyuru SKS Daire Başkanlığınca SKS’nin Web sayfasında duyurulur. Birimlerimiz ve öğrencilerimizin mağdur olamamaları için ilgili duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca, Rektörlük Makamınca uygun görülen Üniversitemizin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığınca SKS’nin Web sayfası duyurular kısmı ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.
 
ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasların 6. Maddesinde belirtilmiştir.
 
ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE ONAYA SUNULMASI
Yayınlanan iş ilanlarındaki birimlere, öğrencilerimizce bizzat Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu (Form 2) doldurarak başvurulur.   Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi (Form 3)  doldurularak SKS Daire Başkanlığına bildirilir. SKS Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste, SKS’nin Web sayfasında ve birimlerin ilan panolarında duyurulur.
 
İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER
*Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15, ayda 60 saattir.
*5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
* Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret; 15,90 TL’dir. (2021 yılı için)
*Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, birimlerden aylık olarak gelecek Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Çizelgesine (Form 4)  göre SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır.
*Öğrencilerin herhangi bir nedenle işten çıkmaları halinde; öğrencinin çalıştığı birim tarafından SKS Daire Başkanlığına İşten Ayrılan Kısmi Zamanlı Öğrenci Bildirim (Form 5) formu doldurularak 2 gün içerisinde bildirilir. İşten ayrılışlar birimlerce zamanında bildirilmediğinde SGK tarafından kesilebilecek idari para cezaları sorumlulara rücu edilir.      
 
İŞ TANIMI VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
*Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
*Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.